info@rra.gov.rw      +250 788185500

Amategeko n'ibyemezo

RRA

Itegeko nº 02/2015 ryo ku wa 25/02/2015 rihindura kandi ryuzuza itegeko n° 37/2012 ryo ku wa 09/11/2012 rishyiraho umusoro ku nyongeragaciro (...).

Read More

News and updates

  • Abagera kuri 65% nibo bamaze kumenyekansiha no kwishyura avansi... Read more...
  • Abacuruzi bo mu karere ka Rusizi biyemeje guhindura imyumvire ku... Read more...
  • Abatumiza ibicuruzwa mu mahanga bibukijwe ko nta mucuruzi... Read more...
  • Kudasobanukirwa ibyijyanye n’imisoro n’imwe mu mbongamizi zituma... Read more...
  • Kwegera abasora no kubaba hafi bibatera umurava wo gutanga... Read more...
View All
  Contact Us
  Senior Management Team Members (Contact Details)

Tel : +250 788185500
Mail : info@rra.gov.rw
RRA Call Center : 3004

  Social Media and Subscribe
Subscribe :
Republic of Rwanda - Rwanda Revenue Authority