info@rra.gov.rw      +250 788185500

Kwiyandikisha no kwiyandukuza ku musoro

Kwiyandikisha kw’abasoreshwa

Umuntu wese ukora akazi k’ubucuruzi cyangwa ibindi bikorwa bishobora gusoreshwa agomba kwiyandikisha ku buyobozi bw’imisoro n’amahoro mu gihe kitarenze amezi arindwi (7) uhereye igihe ubucuruzi cyangwa ibikorwa cyangwa ikigo cy’ubucuruz (...)

Komeza

Ibihano

Amande adahinduka Umusoreshwa cyangwa undi muntu acibwa amande iyo adashoboye: 1. gutanga impapuro z’imenyeshamusoro ku gihe;2. gutanga impapuro zerekana amafaranga agomba kuva mu mushahara we ku gihe;3. gufatira umusoro;4. gutanga  (...)

Komeza

Kwiyandukuza

Kwiyandukuza biba iyo umusoreshwa asabye ko izina rye cyangwa ubucuruzi bwe buvanwa mu bitabo by’Ikigo cy’imisoro n’amahoro kugira ngo bitazaba ngombwa ko azajya amenyekanisha imisoro kubera impamvu runaka. Kutagira inyungu si byo (...)

Komeza

Impapuro zo kwiyandukuza

Hano urahasanga impapuro zikoreshwa mu kwiyandukuza.

Komeza
  Contact Us
  Senior Management Team Members (Contact Details)

Tel : +250 788185500
Mail : info@rra.gov.rw
RRA Call Center : 3004

  Social Media and Subscribe
Subscribe :
Republic of Rwanda - Rwanda Revenue Authority