info@rra.gov.rw      +250 788185500

IBYO UMUNTU ASABWA

Umusoro ku musaruro w’umuntu ku giti cye uvanwa ku musaruro ubonwa n’umuntu ku giti cye.

Inshingano z’urebwa n’umusoro ku musaruro

Buri gihe y’umusoro, umusoreshwa utuye mu Rwanda agomba kwishyura umusoro ku musaruro ufite inkomoko mu gihugu no mu bikorwa bisoreshwa akorera mu mahanga.

Umusoreshwa udatuye mu Rwanda agomba kwishyura gusa umusoro ku musaruro ufite inkomoko mu  Rwanda.

Umusaruro usoreshwa

1°     umusaruro ukomoka ku kazi;

2°     inyungu zikomoka  ku bikorwa by’ubucuruzi;

3°     umusaruro ukomoka ku ishoramari.

Igipimo cy’umusoro

Umusaruro usoreshwa ubarwa ku mubare uburungushuye w’amafaranga y’u Rwanda igihumbi (1.000 Frw) kandi ugasoreshwa hakurikijwe imbonerahamwe ikurikira:

Umusaruro w’umwaka utangwaho umusoro ( Frw)

Igipimo cy’umusoro

Guhera ku:

kugeza ku:

              0

   360.000

 0 %

   360.001

1.200.000

20 %

1.200.001

Kuzamura

30 %

 

Umusoro ucishirije, ungana n’atatu ku ijana (3%) y’ibyacurujwe mu mwaka, utangwa na ba nyir’ibikorwa biciriritse.

Imenyeshamusoro

Umuntu ku giti cye wabonye umusaruro usoreshwa ategura imenyeshamusoro ry’umwaka akurikije uburyo busobanurwa n’Umuyobozi Mukuru w’Ikigo cy’Imisoro n’Amahoro , akageza iryo menyeshamusoro ku Buyobozi bw'Imisoro bitarenze ku wa 31 Werurwe kw’igihe cy’umusoro gikurikiyeho.

Umusoreshwa usonerwa gukora imenyeshamusoro rya buri mwaka rivugwa mu gika cya bere cy'iyi ngingo ni ubona gusa:

 

1°     umusaruro ufatirwaho umusoro nk’uko biteganywa n’ingingo ya 48 y'iri tegeko;

2°     umusaruro ku ishoramari ujyanye n’umusoro wafatiriwe nk’uko bivugwa mu ngingo ya 51 y'iri tegeko.

  Contact Us
  Senior Management Team Members (Contact Details)

Tel : +250 788185500
Mail : info@rra.gov.rw
RRA Call Center : 3004

  Social Media and Subscribe
Subscribe :
Republic of Rwanda - Rwanda Revenue Authority