Ahabanza / Ibindi by'ingenzi / Inyandiko /

Inyandiko ngufi

Uburyo bworoshye bwo gukoresha ikoranabuhanga rya EBM

Kubahiriza inshingano z'Imisoro ku bakorana n'Amahoteri, Utubari na Resitora

Kubahiriza inshingano z'Imisoro ku rwego rw'Imari

- Guhinduranya ibinyabiziga ukoresheje ikoranabuhanga (Mutation)

- Uburyo bwo kubara Umusoro ku nyungu mu bihembwe muri 2020

- Kwiyandikisha mu misoro

- Uburyo bwo kumenyekanisha no kwishyura imisoro n'Amahoro

- Ibyerekeye gukemura impaka

- Menya ibyibanze mu misoro ugitangira ubucuruzi

- Dusobanukirwe n'itegeko No 75/2018 rigena inkomoko y'imari n'umutungo by'inzego z'imitegekere
    y'igihugu zegerejwe abaturage.

- Umusoro ku mutungo utimukanwa

- Ubworoherezwe mu ishoramari mu Rwanda

- Ibyerekeye Inyungu z'ubukerererwe n'Amahazabu

- Umusoro k'Umutungo utimukanwa utangwa n'Abafite imitungo itimukanwa

- Ibyerekeye Igenzura n'Iperereza

- Ibyibanze k'umusoro ku nyongeragaciro

- Imisoreshereze y'ibinyabiziga bikora imirimo ibyara inyungu 

- Sobanukirwa imisoreshereze y'Amabuye y'Agaciro

- Gusorera ibicuruzwa bitumizwa hanze

- Inshingano z'imisoro ku bakora imirimo yo kwakira abantu: Amahoteli, utubari, amacumbi na resitora

- Imikorere y'inama ngishwanama ku misoro n'amahoro

- Ibipimo by'umusoro k'umusaruro w'ibinyabiziga bitwara abantu

- Ibibazo Abasora bakunze kwibaza k’umusoro ku bihembo

- Ibibazo Abasora bakunze kwibaza k’umusoro ku musaruro (IR)

- Ibibazo bikunda kubazwa kuri EBM

- Ibihano bitegannywa n’Amategeko mu misoro

- Imikoreshereze y’imashini y’ikoranabuhanga mu gutanga inyemezabuguzi

- Imitunganyirize y’Isoresha

- Tumenye imisoreshereze y’Abasora bato n’Abaciriritse

- Tumenye Imisoro yakirwa mu nzego mu nzego zibanze

- Umusoro n’Amahoro mw’Iterambere ry’igihugu

Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Rwanda Revenue Authority.

Thanks for your Feedback!

If you feedback requires a response, we'll be in touch shortly

Was this post helpful?